Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ľudová mládež si kladie za cieľ vychovať z mladej generácie nášho národa vzdelaných, slušných a hrdých Slovákov. Naše ciele sme formulovali do ôsmych stručných bodov, z ktorých sa odvíja všetka činnosť Ľudovej mládeže, jej orientácia a obsah. 

Našimi cieľmi sú:

  1. výchova mladej generácie slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt a jej oslobodenie z pod vplyvu dekadencie a morálneho úpadku,
  2. podpora duchovného rastu mladých Slovákov ich vedením k hodnotám úcty, morálky, cti a vernosti rodine a vlasti,
  3. podpora fyzického rastu mladej generácie zlepšením kondície, športom a brannými cvičeniami v prírode,
  4. budovanie nezlomného ducha a odvahy svojich členov postaviť sa za práva svojho národa proti jeho utlačovateľom, za slobodu slovenského ľudu a jeho ochranu,
  5. prehlbovanie vedomostí o slovenskej a svetovej histórii s dôrazom na vlastenecké ideály a odkaz národných dejateľov,
  6. zveľaďovanie a ochrana slovenských kultúrnych pamiatok a historického dedičstva zdedeného po našich predkoch,
  7. ochrana prírody pred jej znečisťovaním a devastáciou s cieľom zachovať nedotknuté krásy slovenskej zeme pre budúce generácie,
  8. boj proti rozširujúcej sa závislosti na alkohole a drogách u mladých ľudí presadzovaním zdravého životného štýlu.

Výchova mládeže postavená na týchto ideáloch a snaha o jej vytrhnutie z bahna morálneho úpadku obklopujúceho ju zo všetkých strán je nesmierne náročná a celoživotná úloha. História nás ale učí, že len tí najlepší, verní svojim snom a nezlomne kráčajúci za vytýčeným cieľom uspejú. Zasvätili sme životy svojej vlasti a svojmu národu, preto nesmieme ponechať mládež napospas deštruktívnym vplyvom západného liberalizmu.

Ak myšlienka stratí zápal a záujem mladých ľudí, stráca sa aj nádej na jej úspešnú realizáciu v budúcnosti. Mladícky elán, odhodlanie a výdrž sú hlavnými príčinami úspechu ideí vo svete. Na týchto silných pilieroch chceme postaviť novú, silnú a národne orientovanú mládež Slovenska – Ľudovú mládež.